warto pamiętać serwis rocznicowy

Akcja społeczna „Pamiętaj o 13 grudnia”

Dziś, 8 grud­nia o godz. 12.00 w Ze­spo­le Szkół „Bed­nar­ska”, miesz­czą­cym się przy ulicy Bed­nar­skiej 2/4 w War­sza­wie, od­bę­dzie się in­au­gu­ra­cja akcji spo­łecz­no-​edu­ka­cyj­nej „Pa­mię­taj o 13 grud­nia”, re­ali­zo­wa­nej przez Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i In­sty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej, ma­ją­cej na celu przy­bli­że­nie te­ma­ty­ki stanu wo­jen­ne­go za po­mo­cą ję­zy­ka współ­cze­snej kul­tu­ry.

Koncepcja projektu opiera się o wydaną przez Wydawnictwo Literackie książkę pt. „Wroniec” polskiego pisarza Jacka Dukaja, cenionego szczególnie przez młodych odbiorców. Zarówno fabuła i język książki jak i ilustracje posiadają walory, które czynią z nich punkt wyjścia  do bardzo atrakcyjnej i szeroko zakrojonej, skierowanej do młodzieży, akcji edukacyjnej związanej z rocznicą grudnia ’81.

Dukaj "Wroniec"

Na dzisiejszym spotkaniu zostaną zaprezentowane:

  1. książ­ka „Wro­niec” Jacka Dukaja,
  2. dwie pio­sen­ki Ka­zi­ka Sta­szew­skie­go, in­spi­ro­wa­ne lek­tu­rą Wrońca,
  3. ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne to­wa­rzy­szą­ce akcji (m.in.:spot zrealizowany przez To­ma­sza Ba­giń­skie­go, edukacyjna gra plan­szo­wa oraz au­dio­bo­ok „Wroniec” nagra­ny przez Jana Pesz­ka).

Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia będą: Jacek Dukaj autor książ­ki „Wro­niec” oraz Jakub Ja­błoń­ski, który wy­ko­nał ilu­stra­cje do książ­ki.

Mięsny

Więcej o stanie wojennym można znaleźć na specjalnym portalu przygotowanym przez IPN.

(źródło: wroniec.pl, IPN, NCK, WL)

Relacja ze spotkania


Pamiętaj o 13 grudnia – akcja na Bednarskiej
Załadowane przez: NCKultury. – Wiadomości wideo z całego świata
Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , , , , ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car