warto pamiętać serwis rocznicowy

Regulamin współpracy w ramach projektu „Grunwald 500”

Osoba przesyłająca teksty lub materiały ilustracyjne oświadcza, iż przesłanie tych tekstów lub materiałów jest równoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń (zobowiązań).

Osoba przesyłająca teksty lub materiały ilustracyjne oświadcza, iż nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw dotyczących rozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych na fotografiach. Osoba przesyłająca teksty lub materiały ilustracyjne oświadcza, iż dopełniła wszelkich prawem wymaganych wymogów w zakresie wskazania ich autorstwa, własności lub źródła. Osoba przesyłająca teksty lub materiały ilustracyjne oświadcza, iż przysługują jej prawa do dysponowania nimi, w tym prawa autorskie. Osoba ta wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne wykorzystanie przesyłanych tekstów lub materiałów (licencja niewyłączna) przez MIK lub innych użytkowników na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na dowolnym nośniku, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie dowolną techniką, nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii, wykorzystywanie do promocji produktów opracowywanych przez MIK, bądź na jego zlecenie, udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne udostępnianie tekstów lub materiałów ilustracyjnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym). Osoba przesyłająca teksty lub materiały ilustracyjne ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia powyższych zobowiązań, w tym nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia praw autorskich. Jeżeli ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, osoba przesyłająca teksty lub materiały ilustracyjne zobowiązana będzie naprawić wszelkie szkody wyrządzone MIK lub innym użytkownikom z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie MIK – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.


wartopamiętać.info RSS
antalya escortantalya escort bayan