warto pamiętać serwis rocznicowy

Uroczystości związane z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej – Kraków, 13 kwietnia 2010

W związku z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przygotowuje Marsz Pamięci, mający być hołdem złożonym ofiarom Zbrodni, a jednocześnie wyrazem pamięci Polaków o tym, co wydarzyło się wiosną 1940 roku. W Krakowie Marsz odbędzie się 13 kwietnia br. i przejdzie od Studzienki im. W. Badylaka na Rynku Głównym do Krzyża Katyńskiego przy kościele św. Idziego. Przemarsz rozpocznie się o godz. 12.00, a poprzedzi go Msza św. odprawiona w intencji Ofiar Zbrodni o godz. 10.30 w Kościele Mariackim.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Marszu wszystkich, którym nie jest obojętna pamięć o losie 22 tysięcy naszych rodaków, którzy nad życie ceniąc sobie honor i prawdę, pozostali do końca wierni Polsce.Program obchodów

10.30 – Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej w Bazylice Mariackiej, celebrowana przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

11.45Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Zbrodnia Katyńska” na Rynku Głównym koło Studzienki im. W. Badylaka

12.00 – Marsz Pamięci: Studzienka im. W. Badylaka na Rynku Głównym – ul. Grodzka – Krzyż Katyński przy Kościele Św. Idziego (pod Wawelem)

Uroczystości pod Krzyżem Katyńskim:

 • rozpoczęcie uroczystości – Hymn państwowy w wykonaniu Orkiestry Garnizonu Kraków
 • powitanie uczestników
 • modlitwa pod Krzyżem Katyńskim prowadzona przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
 • przemówienia okolicznościowe: przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Zbigniewa Siekańskiego, Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
 • odczytanie wybranych nazwisk ofiar Zbrodni Katyńskiej związanych z Krakowem
 • odczytanie Apelu Pamięci i salwa honorowa
 • złożenie wieńców i wiązanek pod Krzyżem Katyńskim
 • zapalenie zniczy i rozesłanie patroli młodzieżowych do innych miejsc w Krakowie upamiętniających Zbrodnię Katyńską
 • odegranie sygnału „Cisza”
 • odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz sztandarów
 • zakończenie uroczystości

13.30Otwarcie wystawy „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i przebaczenie” w Instytucie Dialogu Międzykulturowego przy Centrum Jana Pawła II, na ul. Kanoniczej 18(Źródło: Instytut Pamięci Narodowej)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , , , ,

Akcja społeczna „Pamiętaj o 13 grudnia”

Dziś, 8 grud­nia o godz. 12.00 w Ze­spo­le Szkół „Bed­nar­ska”, miesz­czą­cym się przy ulicy Bed­nar­skiej 2/4 w War­sza­wie, od­bę­dzie się in­au­gu­ra­cja akcji spo­łecz­no-​edu­ka­cyj­nej „Pa­mię­taj o 13 grud­nia”, re­ali­zo­wa­nej przez Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i In­sty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej, ma­ją­cej na celu przy­bli­że­nie te­ma­ty­ki stanu wo­jen­ne­go za po­mo­cą ję­zy­ka współ­cze­snej kul­tu­ry.

Koncepcja projektu opiera się o wydaną przez Wydawnictwo Literackie książkę pt. „Wroniec” polskiego pisarza Jacka Dukaja, cenionego szczególnie przez młodych odbiorców. Zarówno fabuła i język książki jak i ilustracje posiadają walory, które czynią z nich punkt wyjścia  do bardzo atrakcyjnej i szeroko zakrojonej, skierowanej do młodzieży, akcji edukacyjnej związanej z rocznicą grudnia ’81.

Dukaj "Wroniec"

Na dzisiejszym spotkaniu zostaną zaprezentowane:

 1. książ­ka „Wro­niec” Jacka Dukaja,
 2. dwie pio­sen­ki Ka­zi­ka Sta­szew­skie­go, in­spi­ro­wa­ne lek­tu­rą Wrońca,
 3. ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne to­wa­rzy­szą­ce akcji (m.in.:spot zrealizowany przez To­ma­sza Ba­giń­skie­go, edukacyjna gra plan­szo­wa oraz au­dio­bo­ok „Wroniec” nagra­ny przez Jana Pesz­ka).

Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia będą: Jacek Dukaj autor książ­ki „Wro­niec” oraz Jakub Ja­błoń­ski, który wy­ko­nał ilu­stra­cje do książ­ki.

Mięsny

Więcej o stanie wojennym można znaleźć na specjalnym portalu przygotowanym przez IPN.

(źródło: wroniec.pl, IPN, NCK, WL)

Relacja ze spotkania


Pamiętaj o 13 grudnia – akcja na Bednarskiej
Załadowane przez: NCKultury. – Wiadomości wideo z całego świata
Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS