warto pamiętać serwis rocznicowy

Relacja z obchodów katyńskich w Krakowie

Wczoraj w Krakowie odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Szef krakowskiego oddziału IPN Marek Lasota poinformował, że w związku z sobotnią tragedią w Smoleńsku wszystkie przemówienia zostają odwołane.

Marsz odbył się w ciszy. Tysiące osób przeszło z Rynku Głównego ulicą Grodzką pod Krzyż Katyński. Tam odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Złożono również hołd ofiarom katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną z wydarzenia.

(zn)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , ,

Akcja społeczna „Pamiętaj o 13 grudnia”

Dziś, 8 grud­nia o godz. 12.00 w Ze­spo­le Szkół „Bed­nar­ska”, miesz­czą­cym się przy ulicy Bed­nar­skiej 2/4 w War­sza­wie, od­bę­dzie się in­au­gu­ra­cja akcji spo­łecz­no-​edu­ka­cyj­nej „Pa­mię­taj o 13 grud­nia”, re­ali­zo­wa­nej przez Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i In­sty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej, ma­ją­cej na celu przy­bli­że­nie te­ma­ty­ki stanu wo­jen­ne­go za po­mo­cą ję­zy­ka współ­cze­snej kul­tu­ry.

Koncepcja projektu opiera się o wydaną przez Wydawnictwo Literackie książkę pt. „Wroniec” polskiego pisarza Jacka Dukaja, cenionego szczególnie przez młodych odbiorców. Zarówno fabuła i język książki jak i ilustracje posiadają walory, które czynią z nich punkt wyjścia  do bardzo atrakcyjnej i szeroko zakrojonej, skierowanej do młodzieży, akcji edukacyjnej związanej z rocznicą grudnia ’81.

Dukaj "Wroniec"

Na dzisiejszym spotkaniu zostaną zaprezentowane:

  1. książ­ka „Wro­niec” Jacka Dukaja,
  2. dwie pio­sen­ki Ka­zi­ka Sta­szew­skie­go, in­spi­ro­wa­ne lek­tu­rą Wrońca,
  3. ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne to­wa­rzy­szą­ce akcji (m.in.:spot zrealizowany przez To­ma­sza Ba­giń­skie­go, edukacyjna gra plan­szo­wa oraz au­dio­bo­ok „Wroniec” nagra­ny przez Jana Pesz­ka).

Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia będą: Jacek Dukaj autor książ­ki „Wro­niec” oraz Jakub Ja­błoń­ski, który wy­ko­nał ilu­stra­cje do książ­ki.

Mięsny

Więcej o stanie wojennym można znaleźć na specjalnym portalu przygotowanym przez IPN.

(źródło: wroniec.pl, IPN, NCK, WL)

Relacja ze spotkania


Pamiętaj o 13 grudnia – akcja na Bednarskiej
Załadowane przez: NCKultury. – Wiadomości wideo z całego świata
Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , , , , ,

Promocja książki „Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum”

26 listopada 2009 r. o godzinie 17.00, w Wadowickim Centrum Kultury (ul. Teatralna 1) będzie miała miejsce oficjalna promocja naszej najnowszej publikacji – „Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum”. Książka jest efektem trwającego od czerwca projektu Blogi’39. Śladami historii ze szkolnych zeszytów, współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Blogi '39

Impulsem dla projektu stało się odnalezienie w kwietniu 2009 r., w archiwum parafialnym w Wadowicach oprawionego introligatorsko zeszytu formatu A5, zawierającego 125 wypracowań pisanych przez uczniów „na gorąco” w październiku 1939 r., a będących wspomnieniem kampanii wrześniowej.

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum

Na liczącą 264 strony publikację złożyły się wspomnienia wadowickich gimnazjalistów ułożone w porządku występowania w zbiorze, poprzedzone alfabetycznym indeksem autorów oraz historycznym wstępem napisany przez dr Teodora Gąsiorowskiego z krakowskiego oddziału IPN. Poszczególne teksty opatrzone zostały przypisami.

(Marcin Witkowski, Wadowickie Centrum Kultury)

Blogi ’39. Śladami historii ze szkolnych zeszytów

Tagi: , , , , , , ,

Rok Kultury Niezależnej w Krakowie

16-logo_rkn

Instytut Pamięci Narodowej organizuje Rok Kultury Niezależnej, w ramach którego w największych miastach Polski odbywają się wydarzenia przypominające o roli kultury, jako narzędzia organizujących się od końca lat 70. polskich środowisk opozycyjnych. Każdemu miastu przypadła w udziale inna dziedzina (szczegółowe informacje o obchodach znaleźć można w kalendarium). W Krakowie skupiono się na literaturze niezależnej.

Cykl imprez rozpoczął się od zorganizowanych na przełomie sierpnia i września 2009 r. warsztatów teatralnych dla studentów Kartka na cukier, których efektem był spektakl pokazany dwukrotnie, we wrześniu i w październiku 2009 r.

Od 15 października 2009 r. w gmachu głównym Biblioteki Jagiellońskiej oglądać można wystawę poświęconą działalności kulturalnej NZS w Krakowie, prezentującą najważniejsze postacie tego ruchu studenckiego oraz realizowane przezeń inicjatywy. Otwarcie wystawy połączone było z konferencją popularnonaukową Literatura niezależna w PRL, którą poprowadził dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr Marek Lasota, a referaty wygłosili m.in. Tadeusz Nyczek, Bronisław Wildstein, o. Jan Andrzej Kłoczowski oraz Bronisław Maj.

Na następne odsłony Roku Kultury Niezależnej czekać trzeba do listopada 2009 r. Jak piszą organizatorzy:

W tym miesiącu zorganizowane zostaną dwa przedstawienia, będące rekonstrukcją teatru podziemnego: spektakl „Wyrzeczenie” (tekst: Jarosław Kamiński, reżyseria Jarosław Tochowicz) odbędzie się w teatrze „Łaźnia” w Nowej Hucie, natomiast występ kabaretu „Trzecia siła – spotkanie po latach” odbędzie się w Klubie „Chimera” przy ul. Św. Anny 3 w Krakowie.

Czytaj więcej o literaturze w podziemiu.

(zn)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , ,

Rok 1989 w krajach Europy Wschodniej

Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalny portal edukacyjny poświęcony wydarzeniom 1989 roku w Europie Wschodniej związanym z upadkiem Bloku Wschodniego. Każdy kraj (DDR, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria) posiada bardzo detaliczny opis głównych wydarzeń, a uzupełnieniem są galerie zdjęć i multimediów oraz prezentacje dokumentów.

okraglystol

revolutie-1989

Warto przeczytać opisy wydarzeń w poszczególnych krajach aby, tak jak na zamieszczonych tu zdjęciach, zobaczyć, jak różnie potoczyły się wypadki w poszczególnych krajach.

Ciekawym uzupełnieniem opisu wydarzeń w Polsce jest udostępniony scenariusz lekcji poświęcony wyborom 4 czerwca dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy również na stronę edukacyjną (w języku angielskim) „Making the History of 1989” przygotowaną przez The Center for History and New Media. Jest to przykład innego potraktowania tego samego tematu. Równie ciekawy jest portal historyczny Polskiej Agencji Prasowej.

(pk)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , ,
wartopamiętać.info RSS