warto pamiętać serwis rocznicowy

Program NCK „Solidarność”

Narodowe Centrum Kultury rozpoczyna program społeczno-edukacyjny promujący historię ruchu „Solidarność” oraz jego znaczenie dla Polski i Europy.

W ramach programu można składać wnioski o dofinansowanie działań i projektów nawiązujących do celów programu. Termin składania takich wniosków upływa 30 maja 2010 r.

Więcej informacji o programie oraz procedurze składania wniosków można znaleźć tutaj.

(Źródło: Narodowe Centrum Kultury)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , ,

Akcja społeczna „Pamiętaj o 13 grudnia”

Dziś, 8 grud­nia o godz. 12.00 w Ze­spo­le Szkół „Bed­nar­ska”, miesz­czą­cym się przy ulicy Bed­nar­skiej 2/4 w War­sza­wie, od­bę­dzie się in­au­gu­ra­cja akcji spo­łecz­no-​edu­ka­cyj­nej „Pa­mię­taj o 13 grud­nia”, re­ali­zo­wa­nej przez Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i In­sty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej, ma­ją­cej na celu przy­bli­że­nie te­ma­ty­ki stanu wo­jen­ne­go za po­mo­cą ję­zy­ka współ­cze­snej kul­tu­ry.

Koncepcja projektu opiera się o wydaną przez Wydawnictwo Literackie książkę pt. „Wroniec” polskiego pisarza Jacka Dukaja, cenionego szczególnie przez młodych odbiorców. Zarówno fabuła i język książki jak i ilustracje posiadają walory, które czynią z nich punkt wyjścia  do bardzo atrakcyjnej i szeroko zakrojonej, skierowanej do młodzieży, akcji edukacyjnej związanej z rocznicą grudnia ’81.

Dukaj "Wroniec"

Na dzisiejszym spotkaniu zostaną zaprezentowane:

  1. książ­ka „Wro­niec” Jacka Dukaja,
  2. dwie pio­sen­ki Ka­zi­ka Sta­szew­skie­go, in­spi­ro­wa­ne lek­tu­rą Wrońca,
  3. ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne to­wa­rzy­szą­ce akcji (m.in.:spot zrealizowany przez To­ma­sza Ba­giń­skie­go, edukacyjna gra plan­szo­wa oraz au­dio­bo­ok „Wroniec” nagra­ny przez Jana Pesz­ka).

Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia będą: Jacek Dukaj autor książ­ki „Wro­niec” oraz Jakub Ja­błoń­ski, który wy­ko­nał ilu­stra­cje do książ­ki.

Mięsny

Więcej o stanie wojennym można znaleźć na specjalnym portalu przygotowanym przez IPN.

(źródło: wroniec.pl, IPN, NCK, WL)

Relacja ze spotkania


Pamiętaj o 13 grudnia – akcja na Bednarskiej
Załadowane przez: NCKultury. – Wiadomości wideo z całego świata
Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , , , , ,

Zaczęło się w Polsce. Premiera gry fabularnej

zswp17 września 2009 r. w związku z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ukaże się multimedialne wydawnictwo edukacyjne „Zaczęło się w Polsce”, promujące polską historię i muzykę. Na wydawnictwo przygotowywane przez Shortcut.pl. złożą się: fabularna gra planszowa, muzyczny CD i książeczka promocyjna.

Projekt w nowatorskiej formie przedstawia najważniejsze wydarzenia i postaci okresu 1939−1989. Gracz wcielając się w postać historyczną − archetyp polskiego bohatera, przebywa drogę przez europejską historię, od wybuchu II wojny światowej, aż do rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu.

Towarzysząca grze ścieżka dźwiękowa: „I’ll Meet You In Poland, Baby” zainspirowana została utworem autorstwa J.G.Thirwell’a, australijskiego wokalisty i producenta, znanego z projektu „Foetus”. Oprócz wspomnianego utworu na płycie znajdzie się też muzyka polskich wykonawców, nawiązująca do historii lat 1939−1989, m.in. ballada Artura Rojka „Mój Tata Generał” – utwór dedykowany generałowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi”, a także aranżacja piosenki Hanki Ordonówny „Na pierwszy znak” w wykonaniu Gaby Kulki. Ponadto na soundtracku: L.U.C, Tilt, Aurora, Ballady i Romanse, Made in Poland, Agressiva 69, Mona, Liberty Diamonds i Czesław Śpiewa. Nad całością projektu czuwa Tomo Żyżyk, muzykę koordynuje Bodek Pezda (Agressiva 69/2.47 production).

Wydawnictwo w wersji polskiej i angielskiej, jest elementem kampanii promocyjnej Narodowego Centrum Kultury w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Będzie je można wygrać, biorąc udział w konkursach organizowanych w związku z obchodami, m.in. w dzienniku „Polska The Times”, na antenie radiowej Trójki. Szczegóły na stronie Programu „Zaczęło się w Polsce”.

(źródło: Narodowe Centrum Kultury)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , ,
wartopamiętać.info RSS
antalya escortantalya escort bayan