warto pamiętać serwis rocznicowy

Projekty realizowane w edycji 2010

Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej

Organizacja cyklu spotkań międzypokoleniowych, warsztatów reporterskich i herstorycznych, wycieczek poświęconych ruchowi kobiecemu w Krakowie i pionierskiej roli miasta w edukacji kobiet. Celem projektu jest przypomnienie postaci Marceliny Kulikowskiej przy okazji 100. rocznicy jej śmierci – jednej z pierwszych Polek z wyższym wykształceniem, działaczki towarzystw oświatowych, poetki, jednej z pierwszych Polek reporterek, emancypantki walczącej o prawa polityczne kobiet w Galicji.
Projekt będzie zwieńczony publikacją.

Epitafia Katyńskie – Aleksander Ślączka

Miniatura filmowa ilustrowana fotografiami rodzinnymi, opowiadająca o prywatnym życiu i dokonaniach Kpt. sł. zdr. rez. Aleksandra Ślączki – żołnierza Armii gen. Hallera, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, absolwenta, a później docenta i pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Projekt jest elementem 38-odcinkowego cyklu Epitafia Katyńskie, przybliżającego prywatne losy zamordowanych w 1940 r. polskich obywateli. Przywrócenie pamięci o ich osobach jest formą złożenia hołdu i upamiętnienia ofiar zbrodni.
Cykl miniatur filmowych Epitafia Katyńskie od kwietnia do czerwca jest emitowany przez stacje TVN, TVN 24 oraz przed seansami filmowymi w sieci kin studyjnych oraz w sieci Multikino.

Na tropie Solidarności Podbeskidzia – Andrychów – pamiętamy!

Organizacja szeregu działań edukacyjnych promujących dziennikarstwo, zachęcających młodzież do własnej twórczości i zbierania materiałów archiwalnych dotyczących lokalnej Solidarności. Na drugim etapie projektu na podstawie zebranych materiałów powstanie tygodnik multimedialny prezentowany przez miesiąc w przestrzeni publicznej Andrychowa oraz folder poświęcony działalności andrychowskiej Solidarności, który posłuży do oprowadzania po mieście ścieżką Solidarności.

Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju

Przeprowadzenie ankiety badającej świadomość mieszkańców na temat roli samorządu w rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wyniki ankiety zostaną w ciekawy sposób przedstawione na tablicy informacyjnej wykorzystującej najnowsze technologie. Gabloty będą pełniły rolę platformy wymiany informacji o działaniach samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych. Znajdzie się tam również opis wybranych w ankietach miejsc – symboli przeobrażeń.
W projekcie powstanie również strona internetowa www.samorzadne.brzeszcze.pl.

XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce

Realizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski projekt ma charakter informacyjny i edukacyjno-badawczy. Głównym punktem projektu będzie konferencja zorganizowana w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych oraz młodzieży. W ramach projektu przewidziano również przeprowadzenie konkursów oraz wydanie we „Wspólnocie Małopolskiej” materiałów pokonferencyjnych. Uzupełnieniem będzie utworzenie poświęconego historii samorządu terytorialnego RP kanału na portalu youtube.pl oraz stworzenie działu na temat historii samorządu na portalu historia.org.pl.

Małopolskie posiłki. Grunwald 1410-2010

Z okazji 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem, w Krakowie (10 lipca) i Warszawie (11 lipca) odbędą się historyczne happeningi. Ulicami obu miast przejadą wozy z towarzyszącym im orszakiem mieszczan, grajków, kuglarzy, kupców i bębniarzy. W zaaranżowanym „średniowiecznym miasteczku” odbędą się spektakle i warsztaty edukacyjne.
Projekt upamiętnia grunwaldzkie zwycięstwo poprzez przywołanie małopolskich motywów w kontekście słynnej bitwy oraz przypomnienie historycznego znaczenia Małopolski i Krakowa w przygotowaniach do niej.
Małopolski akcent pojawi się również w trakcie jarmarku organizowanego w ramach Dni Grunwaldu (15–18 lipca). W alei rzemieślników stanie specjalne stoisko z obwarzankami i innymi produktami regionalnymi.

Bal u Pana Boga

Cykl koncertów realizowanych w ważnych centrach kultury Małopolski: Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Zakopanem, zorganizowanych na okoliczność 30. rocznicy powstania Solidarności, połączony z wydaniem okolicznościowej płyty CD. Światowej sławy polscy wykonawcy Joanna Słowińska i Jarosław Bester przedstawią nowe opracowania pieśni Jacka Kaczmarskiego, poezji Stanisława Wyspiańskiego z muzyką Zygmunta Koniecznego, nowe przekłady i interpretacje utworów Włodzimierza Wysockiego i pieśni autorów bezimiennych.

Nie oddamy ideałów Sierpnia

Happening i przywrócenie historycznej tablicy, upamiętniającej powstanie i rolę Solidarności w najnowszej historii Polski i Małopolski, będące elementem programu „Dnia z Solidarnością w Krakowie”.
W ramach projektu zostanie przygotowana również plenerowa wystawa fotografii opatrzonych dwujęzycznym komentarzem oraz katalog tejże wystawy.

Oblicza wolności. Kontrapunkt dla PRL-owskiej rzeczywistości

Nagranie 20-minutowego filmu dokumentalnego, którego tematem będą dzieje pomnika 12pp od odsłonięcia w 1928 r. do czasów współczesnych. Pomnik ten od początku swego istnienia jest wadowickim symbolem niepodległości. Kolejne działania zakładają organizację dnia Kontrkultury lat 80-tych, w ramach którego prezentowana będzie rola Solidarności w tworzeniu niezależnej przestrzeni kulturotwórczej i zostanie m. in. pokazany film „Beets of Freedom – Zew Wolności”. Projekt zakłada również przygotowanie wystawy plenerowej „Zmiana toru” opowiadającej o inicjatywach wolnościowych w okresie PRL-u i początkach ruchu społecznego „Solidarność”.

Sierpień 1980, Sierpień 2010

Organizacja widowiska teatralnego opowiadającego o ludziach tworzących ruch społeczny Solidarność, ich zmaganiach z represyjnym systemem i sile, jaka powstaje dzięki podjęciu wspólnej inicjatywy. Spektakl zostanie pokazany w 5 małopolskich miejscowościach: Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Wadowicach i Szczurowej.
Równocześnie na ulicach wybranych miast będzie prowadzona akcja uliczna „Pocztówka z przesłaniem”. Całe przedsięwzięcie poprzedzą warsztaty teatralne i plastyczne, przygotowujące grupy wolontariuszy do wzięcia udziału w widowisku.

Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

W celu upamiętnienia osoby Jana Pawła II oraz przypomnienia jego związków z przyrodą i uwielbienia dla małopolskiego krajobrazu Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zorganizuje konferencję popularnonaukową pt. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”. Konferencja jest adresowana do nauczycieli, wychowawców, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dla tych ostatnich wcześniej zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. W ramach projektu odbędzie się również występ artystyczny, a cały projekt zostanie zwieńczony wydawnictwem pokonferencyjnym.

Marzenie o wolności. Kraków ‘45

Uczczenie 65. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod okupacji niemieckiej poprzez zgromadzenie, zarchiwizowanie i udostępnienie na podstronie Muzeum PRL www.krakow45.muzprl.pl materiałów archiwalnych oraz relacji wideo 15 świadków wyzwolenia Krakowa.
Na zakończenie projektu przewidziano przeprowadzenie w krakowskim Empiku debaty historycznej z cyklu „Śniadanie z historią”, w której udział wezmą eksperci, świadkowie historii, studenci i mieszkańcy Krakowa.

Dziennikarze Historii – 50. rocznica obrony Krzyża Nowohuckiego

Skierowany do młodzieży szkół średnich 5 dzielnic nowohuckich projekt ma zachęcić do poznawania historii lokalnej, szczególnie historii obrony Krzyża Nowohuckiego. We współpracy z lokalną gazetą, kroniką filmową, znanym w środowisku fotografem, historykami oraz społecznymi opiekunami zabytków młodzież zaprojektuje i przygotuje profesjonalną kampanię medialną, prezentującą wydarzenia historyczne, miejsca pamięci lub postacie związane z dramatyczną historią Krzyża Nowohuckiego. Przygotowane w kilkuosobowych grupach kampanie będą rozpowszechniane w prasie, telewizji, Internecie oraz na spotkaniu finałowym w nowohuckim Kinie „Sfinks”.

Młodzi Małopolanie Rozmawiają. Konkurs debat oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Przeprowadzenie 7 konkursowych debat oksfordzkich z udziałem uprzednio przeszkolonej młodzieży oraz realizacja warsztatów merytorycznych na temat samorządu terytorialnego i zasad prowadzenia debaty oksfordzkiej dla uczestników. Finałowa debata odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Projekt uzupełniają broszura informacyjno-edukacyjna oraz strona internetowa poświęcona debatom www.malopolskadebata.pl.

Stulecie Małopolskiego Lotnictwa

Utworzenie interaktywnego bloga na portalu społecznościowym Facebook poświęconego małopolskiemu lotnictwu, jego roli w rozwoju lotnictwa w Polsce oraz przybliżeniu ważnych postaci z historii lotnictwa. Projekt obejmuje również stworzenie komiksu opowiadającego o losach małopolskiego lotnictwa i przeprowadzenie konkursów poświęconych tej tematyce. Na zakończenie zaplanowano bal lotnika, który ma się odbyć w jednym z hangarów Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Geneza Małopolski Obywatelskiej
Zebranie dokumentacji historycznej ilustrującej początki ruchu obywatelskiego i samorządowego w Małopolsce oraz uruchomienie strony internetowej www.mko1989.info, na której będą publikowane zebrane materiały. Działania te zmierzają do upowszechnienia i promowania lokalnego oraz regionalnego dziedzictwa ruchu Solidarność oraz ukazania historii i podkreślenia roli samorządu lokalnego w odtwarzaniu lokalnych społeczności Małopolski.


wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car