warto pamiętać serwis rocznicowy

Akcja społeczna „Pamiętaj o 13 grudnia”

Dziś, 8 grud­nia o godz. 12.00 w Ze­spo­le Szkół „Bed­nar­ska”, miesz­czą­cym się przy ulicy Bed­nar­skiej 2/4 w War­sza­wie, od­bę­dzie się in­au­gu­ra­cja akcji spo­łecz­no-​edu­ka­cyj­nej „Pa­mię­taj o 13 grud­nia”, re­ali­zo­wa­nej przez Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i In­sty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej, ma­ją­cej na celu przy­bli­że­nie te­ma­ty­ki stanu wo­jen­ne­go za po­mo­cą ję­zy­ka współ­cze­snej kul­tu­ry.

Koncepcja projektu opiera się o wydaną przez Wydawnictwo Literackie książkę pt. „Wroniec” polskiego pisarza Jacka Dukaja, cenionego szczególnie przez młodych odbiorców. Zarówno fabuła i język książki jak i ilustracje posiadają walory, które czynią z nich punkt wyjścia  do bardzo atrakcyjnej i szeroko zakrojonej, skierowanej do młodzieży, akcji edukacyjnej związanej z rocznicą grudnia ’81.

Dukaj "Wroniec"

Na dzisiejszym spotkaniu zostaną zaprezentowane:

  1. książ­ka „Wro­niec” Jacka Dukaja,
  2. dwie pio­sen­ki Ka­zi­ka Sta­szew­skie­go, in­spi­ro­wa­ne lek­tu­rą Wrońca,
  3. ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne to­wa­rzy­szą­ce akcji (m.in.:spot zrealizowany przez To­ma­sza Ba­giń­skie­go, edukacyjna gra plan­szo­wa oraz au­dio­bo­ok „Wroniec” nagra­ny przez Jana Pesz­ka).

Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia będą: Jacek Dukaj autor książ­ki „Wro­niec” oraz Jakub Ja­błoń­ski, który wy­ko­nał ilu­stra­cje do książ­ki.

Mięsny

Więcej o stanie wojennym można znaleźć na specjalnym portalu przygotowanym przez IPN.

(źródło: wroniec.pl, IPN, NCK, WL)

Relacja ze spotkania


Pamiętaj o 13 grudnia – akcja na Bednarskiej
Załadowane przez: NCKultury. – Wiadomości wideo z całego świata
Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , , , , ,

Mój rok 1989

Zapraszamy do przeczytania krótkich i ciekawych tekstów środkowoeuropejskich pisarek o 1989 roku. Powstały one w ramach projektu Mój rok 1989 zrealizowanego przez Instytuty Goethego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy projektu tak opisali pomysł na powstanie tego zbioru opowiadań:

To projekt literacki Instytutów Goethego w Europie Środkowo-Wschodniej, zrealizowany z okazji dwudziestolecia otwarcia i politycznych przemian w Europie.
Temat upadku muru i przełomu roku 1989 można poruszać na różne sposoby. Czyniło to również wielu pisarzy – w formie książek, podczas dyskusji, a także w internecie. Co ciekawe, wypowiadają się w tej kwestii głównie mężczyźni. Instytut Goethego celowo zwrócił się do pisarek, podejmując tym samym próbę przyjrzenia się tamtym czasom z nowej perspektywy.
(Goethe Institut)

Polskę reprezentują dwie autorki: Magdalena Tulli i Sylwia Chutnik. Wszyskie teksty dostępne są na stronie projektu.

Mój rok 1989

(pk)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , ,

Zostań Świadkiem. Relacja z finału projektu

7 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego „Trzeba dać świadectwo”, do udziału w którym zostali zaproszeni: Elżbieta Chrząszcz – Zastępczyni Wójta Gminy Tarnów, Bernadetta Maguda – Zastępca Dyrektora ZSP w Tarnowcu, Kazimierz Dżalak – nauczyciel przedmiotów artystycznych ZSP w Tarnowcu, Anita Minor – Kierownik Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz Grzegorz Gawlik – koordynator do spraw artystycznych projektu. Jury przyznało 6 nagród (za I, II i III miejsce w każdej kategorii) oraz 16 wyróżnień. Wyróżnienia specjalne jury przyznało autorom prac nadesłanych ze szkoły na Węgrzech.

Prace konkursowe wystawiono 11 listopada 2009 r. podczas uroczystego otwarcia „Muzeum Jednego Wieczoru”. Również tego dnia zostało odegrane widowisko „Zostań Świadkiem”, które składało się z tekstów poetyckich związanych z wydarzeniami z historii Polski, etiud teatralnych, piosenek wykonywanych przez 2 zespoły (szkolną grupę wokalną „Remedium” oraz zespół rockowy, który wykonywał znane historyczne piosenki w nowoczesnych, autorskich aranżacjach) oraz projekcji krótkich filmów dokumentalnych przedstawiających omawiane wydarzenia.

W realizację projektu zaangażowało się wielu mieszkańców Gminy Tarnów oraz świadków tamtych wydarzeń, którzy bardzo chętnie dzielili się pamiątkami oraz informacjami, przyczyniając się do stworzenia bardzo bogatych sal muzealnych. Ich obecność i nieskrywane wzruszenie w czasie widowiska potwierdziły autentyczność przekazywanych treści. Zarówno dla widzów, jak i dla biorących czynny udział w realizacji projektu było to ogromne przeżycie, które niewątpliwie zapadnie im w pamięć na długo.

Na zakończenie wszystkim obecnym rozdano pamiątki oraz flagi biało-czerwone. „Muzeum jednego wieczoru” na drugi dzień przeniesiono do sal katechetycznych tarnowieckiej parafii, gdzie przez miesiąc mieszkańcy będą mogli przychodzić, by obejrzeć eksponaty, posłuchać muzyki i wywiadów.
Zespoły młodzieży zaangażowane w widowisko powzięły decyzję o kontynuowaniu współpracy i już powstały pomysły na kolejne przedsięwzięcia.

(Grzegorz Gawlik, koordynator działań artystycznych projektu)

Zostań Świadkiem

Tagi: , , , , , , , , ,

1989 w Europie – obraz – pamięć – zapis

Festiwal Sztuka Dokumentu

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Festiwalu Sztuka Dokumentu, który odbędzie się pod tytułem „Rok 1989 Europie. Obraz-Pamięć-Zapis”. Festiwal będzie miał miejsce w Warszawie i rozpocznie się dzisiaj, 17 listopada 2009, potrwa do 30 listopada 2009. W ramach festiwalu odbędą się:

  1. pokazy polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych,
  2. wieczory klubowe retro,
  3. wystawy,
  4. konferencja.

Naszym celem jest upamiętnienie przełomowych wydarzeń roku 1989, pokazanie zmian ustrojowych w szerokiej perspektywie wydarzeń politycznych, artystycznych, a także codziennego życia mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal Sztuka Dokumentu „Rok 1989 w Europie” to cykl wydarzeń kulturalnych takich jak: dyskusje z twórcami, świadkami epoki i ekspertami, plenerowa wystawa fotograficzna i międzynarodowa konferencja naukowa o roli mediów w przełomie roku 1989 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
(źródło: Festiwal Sztuka Dokumentu)

Wstęp na wszystkie projekcje filmów jest wolny.

(pk)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , ,

Dziś mija 20 lat od upadku muru berlińskiego

Obchody upadku Muru Mur oddzielał Berlin Zachodni od DDR. Symbolicznie oddzielał Zachód od Wschodu. Jego upadek
(9 listopada 1989) stał się ikoną rewolucji 1989 roku w krajach bloku wschodniego, tak jak polski ruch społeczny Solidarność jest ikoną oporu przeciw zniewoleniu społeczeństw za żelazną kurtyną.

Dziś w Berlinie kulminacja obchodów tej rocznicy. Wszystkie informacje o rocznicy, projektach rocznicowych oraz programie obchodów można znaleźć na stronie Mauerfall09.

Uroczystości rozpoczną się od prawienia w ruch 1000 kostek domino. Pierwszym poruszycielem będzie Lech Wałęsa.

Left East - Right West

Krótka historia muru.

(pk)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car